PowerCell har genomfört riktad emission om 225 MSEK

Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har genomfört en emission om 225 MSEK riktad till svenska och internationella investerare. Emissionen genomfördes till teckningskursen 33,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 10,0% jämfört med den volymvägda genomsnittskursen de sista 21 handelsdagarna efter pressmeddelandet från den 31 mars 2017.

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för PowerCell Sweden AB (publ) ("PowerCell" eller "Bolaget") har i enlighet med det bemyndigande som beslutades på bolagstämman den 11 april 2016, i vilket styrelsen bemyndigades att fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, fattat beslut om att genomföra en emission om 225 miljoner kronor riktat till svenska och internationella investerare ("Nyemissionen").

Teckningskursen per aktie i Nyemissionen uppgår till 33,50 kronor och har fastställts genom en bookbuilding-process som genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB ("Pareto Securities"). Teckningskursen motsvarar en rabatt om 10,0 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen de sista 21 handelsdagarna före Nyemissionen, men efter pressmeddelandet från den 31 mars 2017. Genom Nyemissionen tillförs PowerCell cirka 225 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen genomfördes med tillämpning av det bemyndigande som lämnades styrelsen av bolagsstämman den 11 april 2016. Syftet med bemyndigandet var att det ska vara möjligt att finansiera Bolagets verksamhet samt industrialisering, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och för att möjliggöra potentiella förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, samt för en breddning av ägarbasen i bolaget.

- Intresset för PowerCells produkter är stort och ökande och tillförseln av kapital ökar möjligheterna att snabbare kommersialisera våra existerande produkter och vidareutveckla nya produkter för att möta våra kunders behov. Dessutom behöver Bolaget ha en finansiell beredskap att kunna växa genom förvärv för att knyta till sig strategiskt viktig kompetens, såväl som produkter och marknader. Bolaget behövde också bredda ägarbasen för framtiden, säger Per Wassén, VD på PowerCell.

Genom Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i PowerCell att öka med 6 716 418 aktier och röster från 44 784 392 aktier och röster till 51 500 810 aktier och röster. De nyemitterade aktierna motsvarar 13,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i PowerCell efter Nyemissionen. Betalning för de nya aktierna skall ske senast den 8 maj 2017.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och genomföra Nyemissionen är att bredda aktieägarbasen samt att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, vilket sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Pareto Securities har agerat sole bookrunner och lead manager i samband med Nyemissionen.

Göteborg 2017-05-04

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (31) 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordningsamt Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 08:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Viktig Information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", antar", "förutser", "avser", "kan, "försätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.